c u p c a k e s

šokolāde. Naktī manī mostas dzejnieks. Citreiz celtnieks. Citreiz vienalga.
Garšo kakao un svētdienu rīti.
and i bake cakes.

jeffstockwell:

weekend getaway in Yosemite 

(via eloqucet)

ārprāts

iekšprāts reizēm (gandrīz visu laiku) ir daudz pārsteidzošāks par ārprātu.

teamrocketing:

*tries to act cool by not texting back right away but forgets and never texts back*

(via laullaaa)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter